/Miles AS

Sommeren 2005 gikk fire personer sammen for å etablere et nytt og unikt IT-konsulentselskap. Et selskap for de ansatte, hvor interessen for faget og hverandre var det viktigste. Velkommen til Miles!

Miles AS
O.J. Brochs gt. 16A, 5006 Bergen
Org. nr. 988 340 316 MVA

Konserntjener
Tom Georg Olsen
tgo@miles.no
+47 909 65 050

Fra den spede start i 2005 har Miles vokst fra 4 personer til et konsern med datterselskap i fire norske byer og et selskap i Vilnius, her er historien om Miles fortalt av konserntjener Tom Georg Olsen.

Oppstarten

Sommeren 2005 var vi fire personer som gikk sammen for å etablere et nytt og unikt IT-konsulentselskap. Alle hadde erfaring fra konsulentbransjen. Tom Georg Olsen (undertegnede) som leder, og Gøran Skeie Ellingsen, Magnulf Pilskog og Odd Narve Vassbakk som konsulenter. Min hovedoppgave var å bygge selskapet, mens mine medgründere skulle skaffe «mat på bordet», samt sette premissene for det faglige.

Selv på den tiden var det mange konsulentselskaper i Norge. Det å kun bli «nok ett» konsulentselskap, var i utgangspunktet ikke inspirerende for noen av oss. Det viste seg heldigvis fort at vi delte drømmen om å skape noe unikt, noe som ikke allerede eksisterte i markedet. Det skulle være et selskap for de ansatte, der interessen for faget og for hverandre skulle være det viktigste. 

Visjonen

Samtidig med at visjonen ble skapt, definerte vi verdiene «faglig autoritet og varme». Vi var fast bestemte på at våre konsulenter skal holde et faglig høyt nivå eller ha et stort potensiale. Som på de fleste områder, mener vi at det er nødvendig å ha en sterk interesse for faget for å bli dyktig. Ved å rekruttere og utvikle dyktige mennesker vil selskapet fylle verdien «faglig autoritet».

 

Med «varme» mener vi først og fremst gode mellommenneskelige egenskaper. Som konsulent må du raskt kunne tilpasse deg nye miljøer og nye mennesker. Evnen til å bygge relasjoner er ofte en forutsetning for å kunne levere kundeverdi. Det er likevel i kombinasjon med et godt faglig håndverk at kunden får et maksimalt utbytte av konsulenten.

Internt betyr «varme» at du bryr deg om dine kolleger og bidrar til et godt sosialt miljø. Vi trives best sammen med mennesker som har et generelt positivt syn på livet, og som ønsker å bidra aktivt til å skape en fremragende arbeidsplass. Vår erfaring er at kolleger som blir godt kjent med hverandre, også i større grad deler sin kompetanse.

Verdiene skal alltid være retningsgivende for våre kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Det er verdiene som styrer vår adferd, og som skaper vår kultur. Sammen med visjonen utgjør verdiene selskapets DNA.

Ledelsesfilosofien

Vi utviklet tidlig en filosofi for hvordan vi skulle drive ledelse i Miles. Denne skulle blant annet reflektere det at vi har meget kompetente medarbeidere, som i stor grad evner å ta egne beslutninger på områder som relaterer seg til deres hverdag. Vi kalte dette for Miles-filosofien.

I 2013 ble vi kontaktet av Norges Handelshøyskole, som ønsket å forske på vår ledelsesfilosofi. Formålet med forskningen var å avdekke hvordan vår filosofi samsvarte med andre kjente ledelsesfilosofier. Deres konklusjon ble at vår filosofi stemte mest overens med Servant Leadership. På norsk kalles det tjenende ledelse. Som et resultat av dette endret vi våre stillingstitler. De daglige lederne i datterselskapene ble «daglige tjenere» og undertegnede tok tittelen «konserntjener». Sistnevnte tittel ble for øvrig kåret til Norges beste stillingstittel i 2018.

Miles har aldri hatt konkrete omsetningsmål eller budsjetter. Til tross for dette har vi ambisjoner om å vokse organisk hvert år og med god lønnsomhet. Vårt fokus er på våre medarbeidere og deres trivsel og utvikling. Det er kun gjennom disse vi kan skape fornøyde kunder og gode resultater. Miles har to ganger blitt kåret til Norges Beste Arbeidsplass av Great Place To Work. Flere år på rad er Miles også rangert som en av landets mest innovative bedrifter av Innovasjonsmagasinet.

Kulturen

Kulturen i Miles er først og fremst et resultat av rekrutteringsprosessen. Rekrutteringen er verdibasert, noe som betyr at vurdering av kandidatens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, står sentralt. Rekruttering er å betrakte som kulturens «fødestue». Kulturen definerer hvordan vi møter deg på ditt første intervju og når du eventuelt begynner hos oss. Du opplever forhåpentligvis åpenheten og tilliten som preger all kommunikasjon både fra ledelsen og medarbeiderne imellom.

Man snakker gjerne om flate organisasjoner og tenker at det er ensbetydende med lite hierarki. Det er for så vidt riktig, men antall nivåer forteller kun én side av saken. En flat kultur derimot, sier noe om hvordan ledere og øvrige ansatte omgås hverandre, uavhengig av det formelle hierarkiet. I Miles er det mindre viktig å gå tjenestevei. Du går til den som du mener egner seg best for å gi deg innspill eller avklaringer, slik at du raskt kommer videre i prosessen. 

Vi bygger en tillitsbasert kultur gjennom relasjonsbygging, minimalt med byråkrati og autonomi. Samtidig bevisstgjøres våre medarbeiderne på det ansvaret som medfølger når man gis tillit. Det forventes at man viser seg denne tilliten verdig, gjennom å ta et aktivt medansvar for selskapets visjon, verdier og ambisjoner. 

Hvem er Miles

Anita Kraft Sahlgaard i Miles Oslo

Alle som jobber i Miles, deler ønsket om å gjøre det som er rettferdig og riktig – overfor oss selv, vår virksomhet og våre omgivelser. Dette er grunnen til at vi har utviklet et sett med retningslinjer for god forretningsskikk.

Joseph Sterling Grah og Kaja Nisterud i Miles Bergen

Vår visjon er å være en fremragende arbeidsplass, basert på verdiene faglig autoritet og varme. For mange av oss er jobben ikke bare en jobb, den er også en lidenskap. Dette er grunnen til at vi ønsker å skape en arbeidsplass der hver og én får rom for å utvikle seg, og hvor vi alltid behandler hverandre og alle rundt oss med respekt og verdighet.

Integritet og åpenhet

Hos Miles tar vi ansvar for handlingene våre. På vår arbeidsplass anser vi det som svært viktig at alle viser integritet og åpenhet i enhver situasjon – overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst internt.

På bakgrunn av dette vurderer vi nøye enhver gave som blir utvekslet mellom oss og kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Hvis en leverandør eller en samarbeidspartner vil betale for et måltid eller en opplevelse, må du vurdere om du vil utsette deg for en interessekonflikt. Hvis måltidet eller opplevelsen blir foreslått under kontraktsforhandlinger, anbefaler vi at du alltid avslår høflig. Følgelig vil Miles gjøre den samme vurderingen når vi inviterer våre kunder og samarbeidspartnere til arrangementer som er betalt av oss. Når vi er i en forhandlingssituasjon med en kunde, vil vi alltid vurdere om det er riktig å invitere dem til våre arrangementer.

Mangfold

Vi jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, som gir alle ansatte muligheten til å utvikle sine personlige styrker og sin egenart. Slik vi ser det, har hver enkelt som jobber hos oss, ​​ansvaret for å sikre at Miles er en fremragende arbeidsplass. Vi har en nulltoleransepolitikk med hensyn til mobbing, seksuell trakassering, krenkende atferd eller baktalelse. Skulle noe av dette likevel skje, og hvis det føles ubehagelig å konfrontere problemet med personen det gjelder, ber vi deg rapportere det i henhold til gjeldende retningslinjer.

Konkurrenter og samarbeidspartnere

Profesjonalitet og åpenhet er underliggende prinsipper for alt vi gjør relatert til våre kunder, samarbeidspartnere, myndighetene og ansatte.

Hos Miles bryr vi oss om kundene våre, og mange av oss tilbringer mye tid i deres lokaler. Når vi besøker kunder, sørger vi for å respektere og følge deres retningslinjer og regler.

Vi mener konkurranse er en positiv ting. Slik vi ser det, er konkurranse den beste drivkraften for økt ytelse og innovasjon. Dette er grunnen til at vi anser konkurranse som en gylden mulighet til å bli enda bedre på det vi gjør, og vi behandler alltid konkurrentene med respekt.

Vi er avhengige av våre vellykkede partnerskap for å gjøre jobben vår, og vi opprettholder gode relasjoner med våre samarbeidspartnere.

Miljøet

Vi bryr oss om kloden vår, og vi prøver alltid å finne de mest bærekraftige løsningene. Vi ønsker å bidra gjennom å drive en bærekraftig og miljøvennlig virksomhet. Eksempler på slik praksis kan være tiltak som Miljøfyrtårn-sertifisering og CO2-nøytralitet.

Hos Miles gis man den enkelte stor frihet når det gjelder å tilrettelegge arbeidsdagen. Derfor er det opp til hver enkelt å vurdere de kort- og langsiktige virkningene på miljøet, det være seg å skrive ut e-post, transportmetode eller å benytte elektronisk kommunikasjon som Skype, for å unngå unødvendig reisevirksomhet.

Vi blir ekstra motiverte når vi kan benytte faget vårt til å utvikle bærekraftige løsninger for kundene våre. Mange av våre oppdrag innen digitalisering og programvareutvikling understøtter FNs bærekraftmål direkte eller indirekte. Gjennom dette får vi samtidig praktisert verdiene våre – faglig autoritet og varme

Samfunnsansvar

En aktiv og bevisst holdning til samfunnsansvar gir gode arbeidsforhold, sikrer et positivt omdømme og fører til mer fornøyde kunder.

Det er viktig for oss at vi bidrar til å bekjempe korrupsjon, til å oppfylle rettigheter på arbeidsplassen, til å oppfylle menneskerettighetene, til et bedre miljø og derav et bedre samfunn. Dette er bakgrunnen for at Miles støtter en rekke veldedighetsorganisasjoner som jobber med hjelpearbeid, menneskerettigheter, helse og utdanning samt bekjempelse av fattigdom.

Personvern

Retten til personvern og beskyttelse av privatlivet er av stor betydning – for oss og for våre kunder. Dette er grunnen til at vi respekterer personvern gjennom alltid å håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR-lovgivningen.

Miles

/konsern

Tom Georg Olsen
Konserntjener

/Bergen

Om Bergen

/Oslo

Om Oslo

/Stavanger

Om Stavanger

/Trondheim

Om Trondheim

Vegvisir

Vegvisir ledes av Gøran Skeie Ellingsen, en av Miles sine 4 opprinnelige gründere som nå er bosatt i Vilnius. Selskapet har sterk fokus på å bygge videre på Miles-verdiene, og ledes basert på nordiske ledelsesprinsipper. Foruten Gøran, utgjøres styret av Magnulf Pilskog og Olav Lund Nilsen. Magnulf var også med-gründer av Miles, og startet i 2013 selskapet Ardoq. Olav Lund Nilsen ble ansatt i Miles i 2005, og har sammen med Gøran vært involvert i de tidligere Miles-selskapene i India og Afrika. Han startet i 2017 selskapet Cubit.

Basert på denne lange efaringen med Miles, med internasjonale selskaper for programvareutvikling – og med oppstartsselskaper, har vi nå et særdeles kompetent team i Vilnius som tilbyr svært konkurransedyktige tjenester til det nordiske markedet. 
Litauen satser svært aktivt på IT, og kompetansenivået er høyt. Landet er sterkt orientert mot Norden, og vårt selskap basert på nordiske verdier oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver.

Den unike kombinasjonen av kort geografisk avstand til Norden, vestlig tankesett, høy kompetanse, lavere kostnadsnivå, lang erfaring med startups og norsk tillitsbasert ledelse gjør Vegvisir til en sterk IT-partner for nordiske selskaper.

Mer om Vegvisir finner du her